Informace o zpracování osobních údajů


Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je advokát.

Povaha, rozsah, způsob a doba zpracování osobních údajů
Jedná se o osobní údaje poskytnuté v souvislosti s poskytováním právních služeb, přičemž rozsah vždy záleží na povaze poskytovaných právních služeb. Obvykle se jedná o osobní údaje typu jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, adresa bydliště, u podnikajících osob IČO a sídlo, a samozřejmě také kontaktní údaje (telefon, e-mail), které zpracováváme po dobu plnění smlouvy o poskytování právních služeb v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Po skončení smlouvy o poskytování právních služeb jsou osobní údaje archivovány dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a Nařízení GDPR.

Účel zpracování osobních údajů

Příjemci osobních údajů

Po dohodě je možné předat osobní údaje dalších subjektům, např. partnerské advokátní kanceláři, soudnímu znalci, realitní kanceláři. Je-li potřebné k plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytování právních služeb nebo z právních předpisů osobní údaje zpřístupnit, činíme tak vždy v minimálním nezbytném rozsahu a při zachování maximální ochrany osobních údajů.

Práva spojená se zpracováním údajů

Adresa:
Vyšehradská 420/19
128 00 Praha 2 - Nové Město
Česká Republika
© 2016 Kůs & Kůs - Advokátní Kancelář