Ceník


Výše odměny advokáta je určena dohodou s klientem (smluvní odměna) nebo vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o mimosmluvní odměně (advokátní tarif). V případě smluvní odměny se její výše zpravidla řídí sjednanou hodinovou sazbou, která se pohybuje od 1.500,- Kč do 2.500,- Kč bez DPH v závislosti na složitosti a náročnosti věci. Při pravidelné a dlouhodobé spolupráci nabízíme zvýhodněnou hodinovou sazbu v rámci měsíční paušální odměny. Smluvní odměnu je také možné sjednat jako pevnou částku nebo podíl, příp. jejich kombinaci.

Při sjednání odměny za poskytování právních služeb vycházíme z věcné a časové náročnosti věci, přičemž uplatňujeme individuální přístup ke klientovi, jeho potřebám a také možnostem.

1. Právní poradenství
Při poskytování právního poradenství a přípravě listin se výše odměny určí na základě sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb.

2. Právní zastoupení
V případě právního zastoupení klienta před soudy a jinými orgány státní správy je výše odměny zpravidla stanovena dle advokátního tarifu. V určitých případech lze odměnu sjednat dle hodinové sazby nebo jako pevnou určenou podílem - procentem.

3. Advokátní úschova
Odměna za provedení advokátní úschovy peněžních prostředků činí 6.000,- Kč bez DPH bez ohledu na výši finanční částky v úschově. K advokátní úschově nabízíme přípravu nebo kontrolu standardní kupní nebo jiné převodní smlouvy včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí za zvýhodněnou cenu ve výši 4.000,- Kč bez DPH.

4. Založení obchodní společnosti
Odměna za založení společnosti s ručením omezeným činí celkem 20.000,- Kč bez DPH včetně nákladů spojených se založením společnosti. Odměna za založení akciové společnosti činí celkem 40.000,- Kč bez DPH včetně nákladů spojených se založením společnosti.

Adresa:
Vyšehradská 420/19
128 00 Praha 2 - Nové Město
Česká Republika
© 2016 Kůs & Kůs - Advokátní Kancelář