Informace o povinnostech dle AML


Kontaktní osoba
Kontaktní osobou je advokát poskytující právní služby.

Povinnosti advokáta dle AML předpisů

Při poskytování právních služeb upravených AML předpisy, zejména v případě poskytování advokátní úschovy, jsme jako advokáti povinni mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta.

Za tímto účelem jsme povinni vyžadovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů totožnosti, z nichž údaje klientů ověřujeme.

V některých případech jsme povinni při kontrole klienta žádat informace nad rámec běžných osobních údajů, např. účel transakce, zdroj finančních prostředků nebo majetková struktura klienta, který je právnickou osobou.

Údaje získané při plnění povinností dle AML předpisů jsme povinni archivovat po dobu 10 let.

Při plnění těchto povinností důsledně dbáme povinnosti mlčenlivosti a ochrany práv a zájmů klienta.

Orgán dozoru v oblasti AML
Orgánem dozoru v oblasti AML je pro advokáty Česká advokátní komora (bližší informace najdete na www.cak.cz).

Adresa:
Vyšehradská 420/19
128 00 Praha 2 - Nové Město
Česká Republika
© 2016 Kůs & Kůs - Advokátní Kancelář